Poznaj usługi
wstecz
19/01/2022

Podejrzany w procesie karnym- prawa i obowiązki

0009

W rozumieniu potocznym stosunkowo często nazywa się podejrzanym osobę, która została zatrzymana przez Policję czy w jakiś sposób znalazła się w kręgu jej zainteresowań.

 

Tak jednak nie jest, gdyż podejrzanym można się stać tyko i wyłącznie po przedstawieniu zarzutów. Zarzuty to nic innego jak opis czynu, który oskarżyciel publiczny zarzuca danej osobie a także przytoczenie przepisu, który ów czyn narusza (kwalifikacja prawna). Nie wchodząc w szczegóły, to zarzuty mogą być postawione pisemnie (w formie postanowienia) bądź ustnie do protokołu.

 

Od tego momentu osoba, której postawiono zarzuty staje się podejrzanym i od tego momentu przysługuje mu wiele praw ale także i obowiązków.

 

Uprawnienia podejrzanego:

 

Prawa w zakresie wyjaśnień i obrony:

 

Prawo do korzystania z pomocy obrońcy:

Ważne- we wszystkich czynnościach dowodowych może brać udział obrońca.

 

Prawa do udziału w czynnościach i inicjatywie dowodowej:

 

Prawo do korzystania z tłumacza:

 

Prawo do informacji:

 

Prawo dostępu do akt i zaznajomienia z materiałami postępowania:

 

Prawo do mediacji:

 

Prawo do konsensualnych form zakończenia sprawy:

 

Obowiązki podejrzanego:

 

Ważne:

Jeżeli doręczenia nie można dokonać adresatowi osobiście, dorosłemu domownikowi albo na wskazany przez podejrzanego adres skrzynki pocztowej, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy. O pozostawieniu pisma doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W razie dokonania tych czynności pismo uznaje się za doręczone (art. 133 § 2 k.p.k.).

 

Obowiązek podejrzanego do poddania się badaniom lub czynnościom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała:

 

Ważne:

Niespełnienie powyższych obowiązków może prowadzić do zatrzymania i przymusowego doprowadzenia, jak również skutkować zastosowaniem w niezbędnym zakresie siły fizycznej lub środków technicznych służących obezwładnieniu (art. 74 § 3a k.p.k.).

 

wstecz

Siedziba                  Filia

Długa 70/71 lok. 4,          Starogardzka 21

80-831 Gdańsk              83-240 Lubichowo

Telefon

+48 603 466 007

+48 58 520 51 98

E-mail

kancelaria@adwokat-wroclawski.pl