Poznaj usługi
wstecz
12/05/2022

Wznowienie postępowania karnego – kiedy postępowanie możne zostać wznowione?

0009

Polskie prawo umożliwia wznowienie postępowania karnego. Procedura ta opisana w rozdziale 56 kodeksu postępowania karnego ma na celu umożliwienie skazanemu  oczyszczenie z zarzutów w ściśle określonych przypadkach. Należy jednak pamiętać, że jest to, podobnie jak kasacja, nadzwyczajny środek zaskarżenia, a żeby go zastosować, muszą istnieć podstawy prawne wznowienia postępowania.

 

Podstawy prawne wznowienia postępowania

 

Wniosek o wznowienie postępowania co do zasady składa strona postępowania, ale możliwe jest również podjęcie postępowania z urzędu. Podstawy prawne wznowienia postępowania karnego są ściśle określone w przepisach i zależą od tego, czy procedura ma się odbywać na korzyść czy na niekorzyść oskarżonego.

 

Podstawy prawne wznowienia postępowania na korzyść oskarżonego to:

  1. Sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie;
  2. Ujawniają się nowe, nieznane wcześniej sądowi, fakty lub dowody, które wskazują na to, że:
  1.  Jeżeli w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia
  2. Sytuacja, w której zapadnie rozstrzygnięcie organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską i wynika z niego taka potrzeba;
  3. jeżeli sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność.
  4. w razie ujawnienia się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1 pkt 9-11 k.p.k. tj.

 

Podstawy prawne wznowienia postępowania na niekorzyść oskarżonego to:

  1. Sytuacja, gdy skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego lub art. 36 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, nie potwierdził ujawnionych przez siebie informacji w postępowaniu karnym;
  2. Istnieją okoliczności umożliwiające tzw. umorzenie absorpcyjne.
  3. Stwierdzone zostały uchybienia wymienione w art. 439 § 1 pkt 1-8 k.p.k.

 

Jeszcze inną okoliczność stanowi wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego w sprawie karnej. Umorzone takie może być w każdym czasie podjęte na nowo na mocy postanowienia prokuratora, jeżeli nie będzie się toczyć przeciw osobie, która w poprzednim postępowaniu występowała w charakterze podejrzanego (art. 327 k.p.k.)


Wniosek o wznowienie postępowania karnego prawomocnie zakończonego

 

Jak wspomnieliśmy, wznowienie postępowania karnego następuje z reguły na wniosek strony (w razie jej śmierci wniosek może złożyć osoba najbliższa), jednak można je podjąć także z urzędu.

 

Jeżeli mówimy o wznowieniu postępowania karnego na korzyść oskarżonego, to w zasadzie ustawa nie określa terminu, w którym można złożyć wniosek. Może być on złożony o każdym czasie. Jedynie w przypadku gdy sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność, to termin do złożenia wynosi miesiąc od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu.

 

Inaczej jest natomiast w przypadku podjęcia postępowania z urzędu na niekorzyść oskarżonego. W takim przypadku wznowienie postępowania będzie niedopuszczalne po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Trzeba pamiętać, że z wnioskiem o wznowienie postępowania związany jest tzw. przymus adwokacki, czyli obowiązek zastąpienia strony przez profesjonalnego pełnomocnika. Ma to zapewnić stronie skuteczną pomoc prawną. Z tego powodu nie istnieje jeden wzór wniosku o wznowienia postępowania karnego, ponieważ jest to pismo wymagające specjalistycznej wiedzy. Wiele osób zastanawia się, do jakiego sądu złożyć wniosek o wznowienie postępowania karnego. Co do zasady, to w kwestii wznowienia postępowania orzeka sąd okręgowy, zaś w kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem sądu okręgowego - sąd apelacyjny. Jeżeli postępowanie zakończyło się orzeczeniem sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego, to wówczas właściwym będzie Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów.

wstecz

Siedziba                  Filia

Długa 70/71 lok. 4,          Starogardzka 21

80-831 Gdańsk              83-240 Lubichowo

Telefon

+48 603 466 007

+48 58 520 51 98

E-mail

kancelaria@adwokat-wroclawski.pl